2009-07-22.1 Stone Mountain GA - Stone Mountain Park & Lunch - valkyrie