2009-08-20.1XT Raton NM to Gunnison CO - Mountain Pano - valkyrie